il Giappone in Italia


Kanji 3

 
GATTO NEKO
CANE INU
SINISTRA HIDARI
DESTRA MIGI
BIANCO SHIRO
contatore libri, riviste SATSU
contatore persone NIN/MEI
contatore generico TSU
CONTROLLARE 診る MIRU
PIOGGIA AME
SCORSO, PASSATO SEN
PROSSIMO RAI
SETTIMANA SHUU
LA SCORSA SETTIMANA 先週 SENSHUU
LA SETTIMANA PROSSIMA 来週 RAISHUU
IL MESE SCORSO 先月 SENGETSU
IL MESE PROSSIMO 来月 RAIGETSU
ANNO NEN
L'ANNO PROSSIMO 来年 RAINEN
SOPRA UE
SOTTO SHITA
BRAVO, CAPACE 上手 JOUZU
DENARO KANE
PICCOLO CHII/KO
PICCOLO (aggettivo) 小さい CHIISAI
DENTRO, IN MEZZO NAKA
MONTAGNA YAMA
nome 山本 YAMAMOTO
nome 山田 YAMADA
nome 田中 TANAKA
nome 小林 KOBAYASHI
PIACERE 好き SUKI
NON PIACERE 嫌い KIRAI
MOLTO (con SUKI-KIRAI) DAI
RISO KOME
VENIRE 来る KURU
PESCE SAKANA
CAPRA HITSUJI
ENERGIA KI
PRIMA MAE
DOPO ATO
OGGI 今日 KYOU
IERI 一昨日 OTOTOI
DOPODOMANI 明後日 ASATTE
CUORE KOKORO/SHIN
PENSARE 思う OMOU
TERRA TSUCHI/DO
AMICIZIA YUU/TOMO
AMICI 友人 YUUJIN
AMICI 友達 TOMODACHI

 

CONTATORE LIBRI, RIVISTE: SATSU

一冊 ISSATSU
二冊 NISATSU
三冊 SANSATSU
四冊 YONSATSU
五冊 GOSATSU
六冊 ROKUSATSU
七冊 NANASATSU
八冊 HACHISATSU
九冊 KYUUSATSU
十冊 JUSSATSU/JISSATSU
何冊 NANSATSU?

CONTATORE PERSONE: NIN/MEI

一人 HITORI/JIBUN/ICHIMEI
二人 FUTARI/NIMEI
三人 SANNIN/MEI
四人 YONIN/YONMEI
五人 GONIN/MEI
六人 ROKUNIN/MEI
七人 SHICHININ/NANAMEI
八人 HACHININ/MEI
九人 KU/KYUUNIN/MEI
十人 JUUNIN/MEI
何人 NANNIN/MEI?

CONTATORE GENERICO: TSU

一つ HITOTSU
二つ FUTATSU
三つ MITTSU
四つ YOTTSU
五つ ITSUTSU
六つ MUTTSU
七つ NANATSU
八つ YATTSU
九つ KOKONOTSU
TOO