il Giappone in Italia


Starbucks

Questo bellissimo Starbucks, esattamente lo Starbucks Coffee (Kyoto Ninenzaka Yasaka Chaya branch), si trova a Ninenzaka, a Kyoto, in un edificio dal sapore tradizionale. Davvero particolare. Merita una visita.

Orario: 8-20

Indirizzo: Kyoto-shi, Higashiyama-ku, Kodaiji Minamimondori, Shimokawara Higashi Iri, Masuyacho 349