il Giappone in Italia


Kanji 2

 
ALBERO, LEGNO KI / MOKU
BOSCO HAYASHI / RIN
FORESTA MORI / SHIN
MANO TE / SHU
BOCCA KUCHI
RIPOSO 休み YASUMI
VEDERE 見る MIRU
LIBRO HON / MOTO
IO WATASHI
MI PRESENTO 初めまして HAJIMEMASHITE
DONNA ONNA / JO
UOMO OTOKO / NAN / DAN
BAMBINO KO
CAMPO TA / DEN
FORZA CHIKARA
FIORE HANA
HANAMI 花見 HANAMI
FUOCHI ARTIFICIO 花火 HANABI
GRANDE TAI / DAI / OO
PICCOLO SHOU / KO / O / CHII
VECCHIO  古い FURUI